Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky o pronájmu vodáckého vybavení (dále jen vybavení)

Ing. Marcela Zachová, Maxe Švabinského 130/26, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

ICO: 87070995 DIČ: CZ7858152929

Práva a povinnosti nájemce:

Nesjíždět náročné úseky a jezy (maximálně do WWI), zejména je přísně zakázáno sjíždět jez Otradovice.

Vrátit vybavení bez závad nebo poškození způsobeným neopatrným zacházením.

Dodržovat právní předpisy a ustanovení při splouvání vodních toků.

Zabezpečit zapůjčené vybavení před krádeží. V případě krádeže vybavení je nájemce povinen neprodleně ohlásit událost Policii ČR a předložit pronajímateli protokol o ohlášení krádeže.

Používat plavací vesty po celou dobu plavby. Na vestách je zakázáno sedět (hrozí poškození vnitřní nosné výplně).

Nájemce odpovídá i za škody, které byly způsobeny třetími osobami, jimž umožnil k vybavení přístup. Vybavení si nájemce půjčuje na své vlastní nebezpečí. Nájemce potvrzuje, že on i další osoby užívající pronajaté vybavení jsou dobrými plavci.

Nájemce byl seznámen s tím, že barely nejsou 100% vodotěsné. Proto cenné věci (mobil,kamera,atd...), které mohou být namočením poškozeny nebo zničeny, doporučujeme neukládat do barelů bez dalšího zabezpečení.

Nájemce telefonicky informuje v dostatečném předstihu o požadovaném čase a místu vrácení vybavení, zejména pokud dojde ke změnám oproti údajům v "Předávacím protokolu a smlouvě o pronájmu vodáckého vybavení"

V případě zničení pronajatého vybavení ztráty nebo nevrácení z jakýchkoli důvodů je

nájemce povinen uhradit způsobenou škodu pronajímateli v této výši:

kanoe Samba 17.000,- Kč s DPH

pádlo 600,- Kč s DPH

záchranná vesta 1.200,- s DPH

barel 700,- s DPH

přídavná sedačka 500,-

jiné poškození dle skutečné ceny opravy ve značkovém servisu

a to na místě vrácení.

Práva a povinnosti pronajímatele:

Pronajímatel nenese zodpovědnost za zranění, nehody nebo finanční škody, které nájemce utrpěl použitím vybavení.

Pronajímatel je povinen přenechat jednotlivé pronajaté vybavení nájemci ve stavu způsobilém k užívání obvyklému.

Pronajímatel předá nájemci a následně od nájemce vyzvedne na místě a v čase určeném v "Předávacím protokolu a smlouvě o pronájmu vodáckého vybavení".

Rezervace, platba a stornování

Rezervace lodí je závazná po uhrazení celkové částky za pronájem (převodem na účet nebo v hotovosti v sídle pronajímatele). Při stornování pronájmu ze strany nájemce se částka za pronájem nevrací. V případě stornování z důvodu povodní, kdy není možné ani bezpečné plavbu uskutečnit, vrátí pronajímatel nájemci celou částku za pronájem bez zbytečného odkladu a to nejpozději do 7 dnů v hotovosti nebo převodem na účet dle přání nájemce.